BEC Group Logo
  • info@bomar.cz
  • +420 533 426 100

Společnost BOMAR, spol. s r.o. zavedla pravidla a postupy oznamování protiprávního jednání a vydala směrnici o ochraně oznamovatelů. Cílem směrnice je vytvořit v rámci Společnosti takové prostředí, ve kterém se oznamovatelé nebudou muset obávat jakékoliv sankce pro případ, že protiprávní jednání oznámí, a přispět tak k ochraně správného fungování společnosti a k ochraně veřejných zájmů.

Oznamovatel může učinit Oznámení prostřednictvím Vnitřního oznamovacího systému společnosti BOMAR, spol. s r.o. nebo externího oznamovacího systému.
Vnitřní oznamovací systém
Kontakt na příslušnou osobu pro věci související s ochranou oznamovatelů:

Jméno: Josef Kyllar
Telefon: +420 725 962 441
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Oznámení lze učinit touto formou:
písemně (v listinné podobě) zaslané na poštovní adresu Společnosti BOMAR, spol. s r.o., Těžební 1236/1, 627 00 Brno (obálku viditelně označit: „OZNÁMENÍ – NEOTVÍRAT“).
písemně (emailem) zaslané na e-mailovou adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
ústně učiněné v rámci osobní schůzky u Příslušné osoby (po předchozí dohodě Oznamovatele a Příslušné osoby). Příslušná osoba je povinna na žádost Oznamovatele dát Oznamovateli termín v nejbližších 14 dnech poté, co Oznamovatel kontaktuje Příslušnou osobu s tím, že chce učinit Oznámení osobně.
kombinované, tj. písemné i ústní.
Oznamovatel se musí v oznámení identifikovat jménem, příjmením, datem narození a kontaktní adresou (poštovní či e-mailovou) nebo jinými identifikačními údaji, z nichž je možné dovodit jeho totožnost.  Oznámení nemusí obsahovat údaje podle věty první, pokud bylo podáno osobou, jejíž totožnost je příslušné osobě známa. Anonymní oznámení Společnost vylučuje.
Externí oznamovací systém
Jedná se o oznamovací systém Ministerstva spravedlnosti České republiky zřízený dle § 16 a násl. Zákona o ochraně oznamovatelů. Externí oznamovací systém je dostupný na adrese https://oznamovatel.justice.cz/chci-podat-oznameni/.
Zveřejnění je možné pouze v případech uvedených v § 7 ods.t 1 písm. c) Zákona.
Ochrana před odvetným opatřením nenáleží Oznamovateli, který učinil Oznámení, aniž měl oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. v případě vědomě nepravdivého oznámení. V případě podání vědomě nepravdivého oznámení, se oznamovatel dopustí přestupku, za který mu lze v rámci přestupkového řízení uložit pokutu do 50000 Kč (§ 23 Zákona).